Valná hromada je nejvyšším orgánem Místní akční skupiny. Valnou hromadu tvoří všichni partneři Místní akční skupiny, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jednání Valné hromady je upraveno jednacím řádem. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů Místní akční skupiny.  

Valná hromada mimo jiné nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území působnosti, zřizuje povinné orgány, volí členy povinných orgánů, schvaluje strategii komunitně vedeného místního rozvoje, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny, rozhoduje o fúzi nebo zrušení Místní akční skupiny.

Dokumenty

RokDokumentSoubor ke stažení
2020Hlasování VH 17.-17.12.2020VH_hlasování_14.-17.12.2020_protokol.pdf
2020Hlasování VH 10.-13.3.2020VH_hlasování_10.-13.3.2020_protokol_ schválený.pdf
2021Hlasování VH 20.-23.12.2021VH_hlasování_20.-23.12.2021_protokol.pdf
2016Zápis z VH 28. 6. 2016Zápis z Valné hromady 28. 06. 2016.pdf
2015Zápis z VH 25. 11. 2015Zápis z Valné hromady 25. 11. 2015.pdf
2014Zápis z VH 25. 11. 2014Zápis z Valné hromady 25. 11. 2014.pdf
2013Zápis z VH 27. 11. 2013Zápis z Valné hromady 27. 11. 2013.pdf
2013Zápis z VH 21. 3. 2013Zápis z Valné hromady 21. 3. 2013.pdf
2019Zápis z VH 11. 12. 2019 - zápisZápis_20191211.pdf
2019Valná hromada 22. 7. 2019 - zápisZápis_22_7_2019.pdf
2018Valná hromada 31. 7. 2018 - zápisZápis_31_7_2018.pdf
2017Valná hromada 30. 11. 2017 - zápisZápis z Valné hromady 30. 11. 2017.pdf
2023Valná hromada 18. - 21. 7. 2023 - hlasováníVH_hlasování_18.-21.07.2023_protokol.pdf
2022Valná hromada 15. 12. 2022 - prezentacePrezentace (PPTX)

ROK 2023

Vloženo 18. 12. 2023
Valná hromada, 13. 12. 2023, 18:00 hod. v ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Další informace naleznete zde:

Vloženo 1. 8. 2023
Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 18. – 21. 7. 2023 schválila nové programové rámce, změny v členské základně a v povinných orgánech, Výroční zprávu za r. 2022 a Zprávy o plnění integrované strategie za období 2014-2020 a 2021-2027.

Vloženo 23. 3. 2023
Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 21. – 24. 2. 2023 schválila výši příspěvků na rok 2023

ROK 2022

Vloženo 18. 12. 2022
Ve čtvrtek 15. 12. 2022 se uskutečnila Valná hromada MAS Nad Prahou o.p.s.

Vloženo 6. 1. 2022
Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 20. – 23. prosince 2021 schválila Finanční plán PRV na rok 2022, zvolila nového člena Výběrové komise, vzala na vědomí změny v partnerech MAS a schválila výši příspěvků na rok 2022

ROK 2021

Vloženo 16. 12. 2021
Valná hromada 16. 12. 2021 jednala distančně

Vloženo 29. 11. 2021
Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 14. – 17. prosince 2020 schválila Koncepční část SCLLD MAS Nad Prahou na období 2021 – 2027, prodloužila mandát Výběrové komise do 7. 12. 2021, vzala na vědomí změny v partnerech MAS a schválila výši příspěvků na rok 2021

ROK 2020

Valná hromada dne 7. 12. 2020 jednala distančně

Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 14. – 17. července 2020 schválila přejmenování zájmových skupin a zvolila nového člena Kontrolního výboru MAS

Hlasování Valná hromada MAS Nad Prahou –  změna finančního plánu IROP včetně úpravy Programového rámce IROP a indikátorů.

ROK 2019

Valná hromada 11. 12. 2019, 17.00 hod. Líbeznice, zasedací místnost Obecního úřadu Líbeznice, Mělnická 43

Valná hromada 22. 7. 2019, 16:30 hod., Líbeznice, zasedací místnost Obecního úřadu Líbeznice, Mělnická 43

  • Pozvánka
  • Prezenční listina (pouze v listinné podobě)
  • Zápis
  • Přepočtová tabulka (pouze v listinné podobě)

ROK 2018

Valná hromada 31. 7. 2018, 18:30 hod., Líbeznice, zasedací místnost Obecního úřadu Líbeznice, Mělnická 43

ROK 2017

Valná hromada 30. 11. 2017, 17:30 hod.
Líbeznice, ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí