MAP I
Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

MAP II
Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

MAP III
Od 1. 5. 2022 je realizován projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v území ORP Neratovice.

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v základních a mateřských školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání.

Hlavním prostředkem pro realizaci tohoto cíle jsou společná setkávání přímých aktérů formálního a neformálního vzdělávání v území nad aktuálními tématy, sdílení zkušeností a hledání řešení. Důležitým úkolem je kontinuita již vytvořených společných platforem.

Projekt navazuje na již realizovaný projekt MAP a má překlenout  do nového programového období v roce 2023. 

MAP IV
Probíhá příprava projektu na rok 2024.

Více informací o MAP v MAS Nad Prahou naleznete přímo na stránkách jednotlivých projektů: