MAS Nad Prahou

Naším cílem je rozvíjet region „Nad Prahou“ a zlepšovat kvalitu života.

Co je MAS?
MAS neboli Místní Akční Skupina je otevřené místní partnerství, které v daném území realizuje CLLD. MAS zastupuje veřejné i soukromé místní socioekonomické zájmy. Mezi partnery MAS patří např. aktivní obyvatelé území, místní neziskové organizace, subjekty soukromé podnikatelské sféry, školy a vzdělávací zařízeni, obce nebo svazky obcí. Tito všichni se pomocí nástroje CLLD spolupodílí na rozvoj území, ve kterém žijí.

Pracujeme formou komunitně vedeného místního rozvoje a metodou LEADER.

Co nabízíme?
Od roku 2013 se aktivně podílíme na získávání financí z EU a národních zdrojů. Hledáme možnosti rozvoje našeho regionu, pomáháme a radíme s projektovými záměry, rozdělujeme dotační prostředky, vzděláváme, organizujeme volnočasové aktivity pro seniory, poskytujeme mobilní terénní služby.

Kde působíme?
Území MAS Nad Prahou čítá severní oblast okresu Praha-Východ, konkrétně 29 obcí:
Bašť, Bořanovice, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Libiš, Máslovice, Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Předboj, Sedlec, Tišice, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby, Zlončice a Zlonín

Co je Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)?
Komunitně vedený místní rozvoj (Community-Led Local Development, zkráceně CLLD) je nástroj zaměřený na rozvoj venkovských oblasti. Jeho cílem je přispívat vyváženému rozvoji území České republiky.

Co je Strategie CLLD?
Strategie CLLD (zkráceně SCLLD) je místní rozvojový strategický dokument, na základě kterého je v daném území realizován CLLD. Strategii tvoří a její naplňováni řídí MAS, tedy ti lidé, kteří dané území znají nejlépe. Rozvoj území tedy probíhá na základě principu “zdola nahoru”, přičemž finální podoba strategie respektuje potřeby a názory různých zájmových skupin sdružených v rámci MAS. Realizace SCLLD je finanční podporována z Evropských strukturálních a investičních fondů.

V rámci realizace SCLLD je možné podpoře široké portfolio vzájemné provázaných opatření a projektů, což přispívá k řešení komplexních sociálních a ekonomických problémů venkovských regionů.

Co je metoda LEADER?
Metodou LEADER se rozumí metoda užívaná v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (Liaison Entre Actions Développement
de l´Économie Rurale – Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).

Základními principy metody LEADER jsou:

Máme uzavřená partnerství s místními samosprávami, spolky, podnikateli a obyvateli.

Místní akční skupina Nad Prahou k 1. 1. 2023 sdružuje 64 partnerů (více viz Partneři).

Podmínky přistoupení partnerů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000198 – zajištění činnosti a administrativních kapacit MAS Nad Prahou o.p.s.

Projekt MAS Nad Prahou - 1