Práva a povinnosti partnerů

 1. Partner je právnická nebo fyzická osoba působící v Místní akční skupině na základě smlouvy se Společností.
 2. Partneři místní akční skupiny tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
 3. Partner sám definuje příslušnost k zájmové skupině podle své převažující činnosti.
 4. Partner může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.
 5. Partner musí mít na území působnosti Místní akční skupiny trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.
 6. Území působnosti Místní akční skupiny je definováno na základě schválení zařazení území obce do území působnosti místní akční skupiny zastupitelstvem obce.
 7. Partner zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy.
 8. Partner má právo účasti na hlasování Valné hromady a právo být volen do orgánů Místní akční skupiny. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.
 9. Partner písemně jmenuje zástupce k zastupování partnera v orgánech Místní akční skupiny. Je-li partnerem Místní akční skupiny právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánech zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Jeden zástupce může zastupovat více partnerů pouze v případě příslušenství k jedné zájmové skupině.
 10. Je-li členem povinného orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 11. Subjekty, které se podílejí na činnosti Místní akční skupiny, nebyly však dosud přijaty za partnery, jsou čekatelé.

Ke stažení: Vzor rámcové partnerské smlouvy