Místní akční skupina je otevřené partnerství s tím, že do něj může jako partner vstoupit ten, kdo splní podmínky vzniku partnerství bez ohledu na 49 % hranici hlasovacích práv veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin na rozhodovací úrovni. Místní akční skupina je partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky Společnosti na základě smluv mezi Společností a partnery. 

Partnery místní akční skupiny tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje a musí prokazatelně na daném území místně působit. 

Partner má právo účasti na jednání Valné hromady a právo být volen do orgánů Místní akční skupiny. Zmocněný zástupce a člen statutárního orgánu partnera musí být svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. 

Orgány MAS: