Valná hromada

Programový výbor

Výběrová komise

Kontrolní výbor

 1. Místní akční skupina je otevřené partnerství s tím, že do něj může jako partner vstoupit ten, kdo splní podmínky vzniku partnerství bez ohledu na 49 % hranici hlasovacích práv veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin na rozhodovací úrovni.
 2. Místní akční skupina je partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky Společnosti na základě smluv mezi Společností a partnery.
 3. Partner je právnická nebo fyzická osoba působící v organizační složce na základě smlouvy se Společností.
 4. Partneři místní akční skupiny tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
 5. Partner sám definuje příslušnost k zájmové skupině podle své převažující činnosti.
 6. Partner může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.
 7. Partner musí mít na území působnosti Místní akční skupiny trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.
 8. Území působnosti Místní akční skupiny je definováno na základě schválení zařazení území obce do území působnosti místní akční skupiny zastupitelstvem obce.
 9. Partner zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy.
 10. Partner má právo účasti na jednání Valné hromady a právo být volen do orgánů Místní akční skupiny.
 11. Partner písemně jmenuje zástupce k zastupování partnera v orgánech Místní akční skupiny. Je-li partnerem Místní akční skupiny právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánech zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Jeden zástupce může zastupovat více partnerů pouze v případě příslušenství k jedné zájmové skupině.
 12. Zmocněný zástupce a člen statutárního orgánu partnera musí být svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.
 13. Subjekty, které se podílejí na činnosti Místní akční skupiny, nebyly však dosud přijaty za partnery, jsou čekatelé.

(ze Statutu společnosti MAS Nad Prahou z 4. 11. 2015)