Místní akční skupina

Obecně prospěšná společnost

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí