Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice
(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000108)

 1. Řídící výbor MAP je zřízen v návaznosti na Přílohu č. 2 Postupy zpracování MAP Výzvy k předkládání projektů 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 Operačního programu Věda výzkum vzdělávání (dále jen OP VVV) vyhlášenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) dne 8. září 2015.
 2. Řídící výbor MAP je zřízen za účelem projednávání zpracování MAP.
 3. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Partnerství MAP může vytvářet další organizační prvky (pracovní skupiny, apod.) a forma organizace je plně v kompetenci každého partnerství.
 4. Mezi hlavní úkoly Řídícího výboru patří:
 • Vytvářet platformu pro spolupráci všech relevantních aktérů ve vzdělávání v SO ORP
 • Projednávat podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP
 • Zprostředkovávat přenos informací v území
 • Schvalování Strategického rámce MAP do roku 2023

Působnost řídícího výboru

 1. Řídícímu výboru předsedá zvolený předsedající vzešlý z volby na prvním setkání aktérů partnerství.
 2. Řídící výbor je sestaven na základě partnerského principu a je složen ze zástupců zřizovatelů, škol, pedagogů, rodičů, neziskových organizací působících v oblasti školství a dalších partnerů.
 3. Členy Řídícího výboru jmenuje a odvolává předseda Řídícího výboru na základě nominace jednotlivých partnerů.

Složení řídícího výboru

Členy Řídícího výboru jsou zástupci těchto partnerů (záznam hlasování):

 • MAS Nad Prahou
  Ing. Miriam Kupková, mmkupka@seznam.cz, 604 251 990
 • Středočeský kraj
  Mgr. Tereza Javanská, javanska@kr-s.cz
 • Zřizovatelé škol
  Ing. Jitka Štyksová, obec@nedomice.cz, 602 456 890 – předsedkyně
  Mgr. Michaela Kučerová, michaela.kucerova@neratovice.cz
 • Školy bez rozdílu zřizovatele
  Bc. Lenka Krobová, svet.deti.kulisek@seznam.cz
  Mgr. Bc. Hana Švecová, mslibis@mslibis.cz
  Mgr. Alice Dolanská, a.dolanska@seznam.cz
  Mgr. Lucie Dejnožková, Blucka@seznam.cz
 • Neformální a zájmové vzdělávání (mimo družin)
  Miloslava Hainová, ddmnera@centrum.cz
  Tomáš Petržílek lisak@skaut-lisak.com
 • Základní umělecké školy
  Mgr. Jaroslav Zikmundovský, zus.nera@iol.cz
 • Krajský akční plán (dále jen KAP)
  Mgr. Tereza Javanská, javanska@kr-s.cz
 • Rodiče
  Jiří Jakoubek, biba.jakoubek@seznam.cz.
  Lucie Špačková
  Eva Michálková, eva.michalek@seznam.cz
 • Integrované územní investice (dále jen ITI)
  Ing. Lenka Kriegischová, kriegischova@ipr.praha.eu
 • MAS působící na území MAP
  MAS Vyhlídky se vzdala nominace

Jednací řád

1. setkání aktérů výchovy a vzdělávání
8. března 2016 v Neratovicích

Prezenční listina
Prezentace projektu
Zápis
Fotogalerie

2. setkání Řídícího výboru MAP v SO ORP Neratovice

20. června 2016, 14.00 hodin, MěÚ Neratovice

3. setkání Řídícího výboru MAP v SO ORP Neratovice
2. 2. 2017, 14.00 hodin, MěÚ Neratovice

Pozvánka
Prezenční listina
Prezentace

Zápis

Fotogalerie

4. setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice
26. května, 14 hodin, koncertní sál ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Prezenční listina
Prezentace
Zápis

Aktualizovaná verze Strategického rámce MAP ORP Neratovice (k 26. 5. 2017)

Akční plán MAP ORP Neratovice (k 26. 5. 2017)

5. setkání Řídícího výboru MAP Neratovice
12. prosince 2017, 16 hodin, zasedací místnost MěÚ Neratovice
6. setkání Řídícího výboru MAP Neratovice
16. října 2018, 15. hodin, zasedací místnost MAS Nad Prahou Líbeznice

Pozvánka
Prezenční listina
Zápis

6. setkání Řídícího výboru MAP Neratovice
16. října 2018, 15. hodin, zasedací místnost MAS Nad Prahou Líbeznice

Pozvánka
Prezenční listina
Zápis