Neorientujete se v pojmech jako MAS , LEADER či SCLLD? Nebojte se, následující článek vám tyto pojmy vysvětlí.

Co je MAS?
MAS neboli Místní Akční Skupina je otevřené místní partnerství, které v daném území realizuje CLLD. MAS zastupuje veřejné i soukromé místní socioekonomické zájmy. Mezi partnery MAS patří např. aktivní obyvatelé území, místní neziskové organizace, subjekty soukromé podnikatelské sféry, školy a vzdělávací zařízeni, obce nebo svazky obcí. Tito všichni se pomocí nástroje CLLD spolupodílí na rozvoj území, ve kterém žijí.

Co je CLLD?
Komunitně vedený místní rozvoj (Community-Led Local Development, zkráceně CLLD) je nástroj zaměřený na rozvoj venkovských oblasti. Jeho cílem je přispívat vyváženému rozvoji území České republiky.

Metoda LEADER
Metodou LEADER se rozumí metoda užívaná v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale – Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).

Základními principy metody LEADER jsou:

  • veškeré aktivity vycházejí z místní rozvojové strategie zaměřené na dané venkovské území,
  • rozvoj je veden místním partnerstvím mezi veřejným a soukromým (tj. podnikatelským a neziskovým) sektorem, vše je tedy řízeno zdola, z daného území
  • místní partnerství mezi sebou spolupracuji a vytvářejí sítě,
  • rozvoj je založen na integrovaném přístupu spočívajícím v součinnosti a provázanosti mezi subjekty a projekty z různých sektorů a odvětví hospodářství,
  • při rozvoj jsou uplatňovány inovační postupy a realizovány projekty spolupráce.

 


Co je SCLLD?
Strategie CLLD (zkráceně SCLLD) je místní rozvojový strategický dokument, na základě kterého je v daném území realizován CLLD. Strategii tvoří a její naplňováni řídí MAS, tedy ti lidé, kteří dané území znají nejlépe. Rozvoj území tedy probihá na základě principu „zdola nahoru“, přičemž finální podoba strategie respektuje potřeby a názory různých zájmových skupin sdružených v rámci MAS. Realizace SCLLD je finanční podporována z Evropských strukturálních a investičních fondů.


V rámci realizace SCLLD je možné podpoře široké portfolio vzájemné provázaných opatření a projektů, což přispívá k řešení komplexních sociálních a ekonomických problémů venkovských regionů.