Evaluační zpráva Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou (zpracováno k 31. 12. 2018)
Akceptační dopisy ŘO OP Z, PRV a IROP obdržela MAS Nad Prahou v srpnu 2018, čímž byl ukončen proces schvalování.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou byla schválena Valnou hromadou MAS Nad Prahou 28. června 2016.

Analytická část

Strategická část

Analytická a strategická část SCLLD MAS Nad Prahou byla zpracována za podpory OPTP

Implementační část

Implementační část SCLLD Mas Nad Prahou byla zpracována za podpory Středočeského kraje

Přílohy

Etapa projektu SCLLD podpořená dotací OPTP ve výši 750 tis. Kč byla ukončena 31. 8. 2014 zveřejněním Návrhu Integrované strategie území regionu MAS Nad Prahou na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a předložením Závěrečné monitorovací zprávy.

Komunitní projednávání:

Kulaté stoly – zápisy
Kulaté stoly – fotodokumentace
Kulaté stoly – prezenční listiny

Projekt byl realizován v období od 15. 1. 2014 do 31. 8. 2014. Jeho výstupem je zpracovaný Návrh Integrované strategie území regionu MAS Nad Prahou, který byl veřejně projednán 13. listopadu 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bašti se zástupci řešitelského týmu.

Dne 31. 1. 2014 podala MAS Nad Prahou o.p.s. žádost o poskytnutí dotace na financování zpracování Komunitně vedené strategie místního rozvoje z Operačního programu Technická pomoc.