CZ.06.4.59/0.0./0.0/15_003/0008207 Investiční zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou.

Popis projektu:
Projekt Investiční zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou je projekt administrativy animace místní akční skupiny zajišťujícím procesy řízení, provádění a organizace administrativních postupů, realizaci animačních aktivit, hodnocení činnosti místní akční skupiny a formy spolupráce mezi místními akčními skupinami na národní a mezinárodní úrovni prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Cíle projektu:
Hlavními cíli projektu je zajistit úspěšnou realizaci SCLLD MAS Nad Prahou prostřednictvím jednoznačně definované organizační struktury a nastavení rozhodovacích a kontrolních mechanismů, včetně zajištění nezbytné propagace a publicity činnosti místní akční skupiny, podpory a posilování místního partnerství a realizace spolupráce uvnitř MAS, dále pak na národní i mezinárodní úrovni, to vše za účelem zvýšení kvality života ve venkovské oblasti a aktivizace místního potenciálu. Jde o zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

Vedle realizovaných výzev, při kterých budou vybírány projekty k realizaci SCLLD MAS Nad Prahou ve vztahu k dotčeným operačním programům a Programu rozvoje venkova, bude cílů projektu podporujícího činnost společnosti dosahováno prostřednictvím animačních aktivit, tj. realizací školení (zejména školení pro žadatele v rámci připravovaných a vyhlášených výzev), seminářů, workshopů a konferencí pro partnery, zástupce soukromé a veřejné sféry nebo širokou veřejnost z řad subjektů nebo jedinců z územní působnosti MAS. Vedle realizace akcí bude animace strategie zajišťována dostupnými prostředky a aktivitami publicity a prezentace – vydávání tiskovin, provozu webových stránek, vydávání tiskových zpráv, reportáží, článků, účastí na akcích pro veřejnost apod.

Výsledky projektu:
Výsledky projektu je komplexní zajištění provozních činností společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. za účelem naplňování cílů a priorit SCLLD, včetně evaluace a monitoringu, zejména prostřednictvím vyhlašování výzev k příjmu žádostí o podporu, provádění hodnocení a výběru projektů v území spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost, včetně provádění kontroly realizovaných projektů, zajištění animace SCLLD, zejména prostřednictvím propagačních aktivit a seminářů pro žadatele a příjemce, provádění animace škol a školských zařízení v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je financovány Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.